หน้าหลัก

จากนโยบายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกำหนดให้สถานประกอบการทุกแห่งต้องปลอดจากยาเสพติด  โดยกำหนดให้มีระบบการจัดการด้านยาเสพติดตาม โครงการโรงงานสีขาว และระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการเฝ้าระวังสำรวจพฤติกรรมของลูกจ้างและพนักงานในองค์กร

จากมาตราการดังกล่าวทางเราได้เล็งเห็นความสำคัญ ว่าทุก บริษัท จะต้องมีการ ตรวจสารเสพติด กับพนักงานทุกคน  ทางเราจึงได้นำ ชุดตรวจสารเสพติด ในร่างการโดยใช้น้ำปัสสาวะ มาจัดจำหน่าย อาทิ ชุดตรวจสารเมทแอมเฟตามีน ยาบ้า ยาไอซ์ ชุดตรวจสารกัญชา ชุดตรวจสารมอร์ฟีน ชุดตรวจสารโคเคน  และ ชุดตรวจการตั้งครรภ์

เพื่อทำให้สถานประกอบการนั้นๆ เป็นองค์กรที่ปลอดภัยจากยาเสพติด สถานประกอบการต่าง ๆ จึงจำเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์สำหรับการตรวจสอบสารเสพติดไว้ใช้ภายในองค์กร

 

สอบถามรายละเอียดและราคาสินค้าที่   02-616-3819 / 083-541-6538